^Powrót na góre

  • Burze i silne wiatry

    Burze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą. To zjawiska, które szybko się przemieszczają.

  • „Stop pożarom traw”!

    " Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.".

  • "CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA"

    „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla

STOP pożarom taw

Bezpieczeństwo na lodzie

Film instruktażowy

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Bezpieczne życie

Konkursy plastycze

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku informuje, że planowane jest rozpoczęcie w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników OSP według programu szkolenia z 2015 r.
Według aktualnie obowiązującego programu szkolenia kandydat na szkolenie powinien posiadać:
  skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”;
 -  wiek - ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat;
 -  posiadać zaświadczenia lekarskie orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie ważne na czas szkolenia;
 -  posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas szkolenia;
 -  posiadać szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (załączona do skierowania kopia zaświadczenia o przeszkoleniu wstępnym bhp).
oraz być wyposażony w umundurowanie i sprzęt, które posiadają aktualne świadectwa dopuszczenia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, są sprawne, spełniają wymogi zgodne z wytycznymi producenta  i posiadają aktualny czasookres użytkowania na czas trwania szkolenia;
Planowane szkolenie wg programu wynosi 126 godzin lekcyjnych (52 godz e-learning, 63 godz. zajęcia praktyczne i 6 godz. egzamin).
W związku z uruchomieniem przez KW i KM PSP platformy e-learningowej zajęcia teoretyczne oraz ich zaliczenie kwalifikujące do przystąpienia do części praktycznej szkolenia odbywać się będzie na platformie edukacyjnej, a zajęcia praktyczne odbywać się będą w ustalonych terminach w piątki po południu, soboty i niedziele. W ramach zajęć praktycznych każdy uczestnik szkolenia zobowiązany będzie zaliczyć test w komorze dymowej znajdującej się w KW PSP w Opolu (przewidziane będą dwa lub trzy terminy zaliczenia komory).
Planowany termin uruchomienia szkolenia 20 październik 2017 r. godz. 16.00
Termin składania zgłoszeń 16 października 2017 r. (na załączonym druku)
Zajęcia teoretyczne e-learning od 21 października do 02 listopada 2017 r.
Zajęcia praktyczne 03,04,05, 17,18,19, 24,25,26 listopada (piątek od 16.00, sobota i niedziela od 9.00)
Zajęcia praktyczne w komorze dymowej w KW PSP Opole planowane są na 20.11. i 27.11.2017 r.
Egzamin końcowy planowany jest na 02 grudnia 2017 r.
W związku z powyższym proszę o powiadomienie jednostek OSP z terenu gminy zainteresowanych skierowaniem strażaków na szkolenie podstawowe w celu wykonaniu badań lekarskich kandydatów na szkolenie oraz przeprowadzenia szkolenia wstępnego z zakresu BHP.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszonych kandydatów w pierwszej kolejności przyjmowani na szkolenie będą strażacy z jednostek OSP, w których występują braki w wyszkoleniu w tym zakresie.

Karta skierowania na szkolenie do pobrania
    

Osoba do kontaktu w zakresie szkolenia – bryg. Tomasz Protaś.

Copyright © 2013. KP PSP Prudnik  Rights Reserved.