^Powrót na góre

  • Burze i silne wiatry

    Burze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą. To zjawiska, które szybko się przemieszczają.

  • „Stop pożarom traw”!

    " Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.".

  • "CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA"

    „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla

STOP pożarom taw

Bezpieczeństwo na lodzie

Film instruktażowy

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Bezpieczne życie

Konkursy plastycze

Droga pożarowa

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników budynków i obiektów, nakazuje się właścicielom, zarządcom, zapewnienie dojść i dojazdów z drogi publicznej do budynków i urządzeń.Dla specjalnej grupy budynków i obiektów (wyznaczonych ze względu na zagrożenie: ludzi, pożarowe i wybuchowe) oraz do punktów czerpania wody do celów gaśniczych, wyznacza się drogi pożarowe, które są utwardzonymi drogami dojazdowymi dla pojazdów straży pożarnej w razie pożaru, wybuchu, katastrofy budowlanej lub innego zagrożenia. Drogi pożarowe, muszą spełniać określone parametry techniczne w zakresie minimalnej: szerokości, nośności oraz promienia skrętu, a także ich przebiegu.

Określają to szczegółowe przepisy prawne tj. rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) [wyciąg poniżej] oraz rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami).

Do obowiązków właścicieli, zarządcy terenu, należy:
1) wytyczenie oraz oznakowanie drogi pożarowej zgodnie ze znakami określonymi Polską Normą (wytyczenie drogi pożarowej winno być przeprowadzone na etapie opracowania projektu budowlanego),
2) utrzymanie dróg pożarowych w stanie umożliwiającym dojazd pojazdom straży pożarnej, między innymi poprzez:
a) zapewnienie przejezdności  (DROGA POŻAROWA TO NIE PARKING),
b) usuwanie śniegu, błota pośniegowego i likwidacji gołoledzi,
c) zapewnienie odprowadzenia wody deszczowej,
d) utrzymania właściwego stanu zadrzewienia w sąsiedztwie drogi pożarowej,
e) oświetlenie w porze nocnej,
f) utrzymanie odpowiedniej wysokości przejazdu  min. 4,2 m,
3) właściwe utrzymanie terenu pomiędzy ścianą budynku a drogą pożarową - nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 metry, uniemożliwiające strażakom dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośnika lub drabiny mechanicznej.

Na drodze pożarowej zabrania się:
parkowania pojazdów,
ustawiania reklam, ławek, kwietników, pergoli, sezonowych ogródków gastronomicznych itp.,
lokalizacji pryzm śniegu, także w jej sąsiedztwie w sposób ograniczający widoczność lub dostęp do budynku, hydrantu, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, głównego zaworu gazu,
wstawiania pachołków lub słupków ograniczających wjazd pojazdów oraz jej szerokość,
w sąsiedztwie drogi pożarowej zabrania się lokalizacji szyldów, reklam, balkonów, okapów, ograniczających wysokość przejazdu.

Odpowiedzialność karna:
Art. 82 § 2 pkt. 6 ustawy Kodeks wykroczeń - "Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia obowiązków polegających na utrzymywaniu dróg pożarowych w stanie umożliwiającym wykorzystanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej, (...) podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany."

W sytuacji pożaru, właściciele pojazdów zaparkowanych na drogach pożarowych, muszą się liczyć nie tylko z nałożeniem grzywny w drodze mandatu karnego przez Policję (ewentualnie Straż Miejską) za utrudnienie akcji ratowniczej, lecz również z poniesieniem kosztów odholowania pojazdów bądź ich naprawy w wyniku uszkodzeń w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej, w której przeszkadzały. Pojazdy zastawiające oznakowaną drogę pożarową wiodącą do pożaru, będą traktowane jak każda przeszkoda na drodze straży pożarnej, np. jak zwalone drzewo, a ich właściciele, w przypadku wykazania utrudnienia w prowadzeniu akcji, mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za powiększenie strat pożarowych.


Materiał opracowany przez KM PSP we Włocławku
http://www.kmpsp.wloclawek.pl/index.php/pl/ostrzezenia-i-porady/116-drogi-pozarowe

Przykłady:
1. blok mieszkalny (ZL IV) składający się z pięciu kondygnacji  droga pożarowa wymagana
2. blok mieszkalny (ZL IV) składający się z czterech kondygnacji  droga pożarowa nie wymagana

PODZIAŁ I KLASYFIKACJA OBIEKTÓW UŻYTA W ROZPORZĄDZENIU


Budynki oraz ich części, stanowiące odrębne strefy pożarowe, dzieli się ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania na:
1. Mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi, określane jako ZL.
2. Produkcyjne i magazynowe, określane jako PM.
3. Inwentarskie (służące do hodowli inwentarza), określane jako IN.
Budynki, ich części lub pomieszczenia ze względu na ich funkcję klasyfikuje się wg kategorii zagrożenia ludzi:
ZL I - budynki lub ich części, zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się tj: aule, hale wystawowe, kina, kościoły, sale konferencyjne, supermarkety, teatry

ZL II - budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się tj: domy opieki społecznej, domy starców, hospicja, przedszkola, szpitale, żłobki.

ZL III - użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II tj: banki, biura, budynki administracyjne, szkoły, sklepy, urzędy

ZL IV - mieszkalne tj. bloki mieszkalne, domy jednorodzinne

ZL V - zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II tj: akademiki, bursy, hotele, koszary, motele, pensjonaty, schroniska

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie klasyfikuje budynki ze względu na wysokość:
§ 8 Podział budynków na cele określenia wymagań technicznych i użytkowych
W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadza się następujący podział budynków na grupy wysokości:
 1) niskie (N) - do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie,
 2) średniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie,
 3) wysokie (W) - ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie,
 4) wysokościowe (WW) - powyżej 55 m nad poziomem terenu.


"wyciąg dot. dróg pożarowych"

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)


Rozdział 6. Drogi pożarowe.


 § 12
 1. Drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze roku, należy doprowadzić do:
 1)  budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II;
 2)  budynku należącego do grupy wysokości: średniowysoki, wysoki lub wysokościowy, zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V;
 3)  budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową oraz do strefy pożarowej poza budynkiem, obejmującej urządzenia technologiczne, plac składowy lub wiatę, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego wymienionych stref pożarowych przekracza 500 MJ/m2 i zachodzi co najmniej jeden z warunków:
  a)  powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1 000 m2,  
  b)  występuje pomieszczenie zagrożone wybuchem;  
 4)  budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2 o powierzchni przekraczającej 20 000 m2;
 5)  budynku niskiego:
  a)  zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni przekraczającej 1 000 m2, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza, lub  
  b)  zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL V i mającego ponad 50 miejsc noclegowych;  
 6)  obiektu budowlanego innego niż budynek, przeznaczonego do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób;
 7)  stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych.
 2. Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1-4, na całej jego długości, a w przypadku gdy krótszy bok budynku ma więcej niż 60 m - z jego dwóch stron, przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej musi być oddalona od ściany budynku o 5-15 m dla obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi i o 5-25 m dla pozostałych obiektów. Pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych.
 3. W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczególności architektonicznymi, droga pożarowa do budynków, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, może być poprowadzona w taki sposób, aby był zapewniony dostęp do:
 1)  30% obwodu zewnętrznego budynku, przy jego rozpiętości (największej szerokości) do 60 m,
 2)  50% obwodu zewnętrznego budynku, przy jego rozpiętości przekraczającej 60 m,
 3)  100% długości elewacji od frontu budynku, przy zabudowie pierzejowej
 - przy spełnieniu pozostałych wymagań określonych w ust. 2.
 4. Wyjścia z obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, powinny mieć połączenie z drogą pożarową, dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 50 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej w tych obiektach.
 5. Każdy dźwig dla ekip ratowniczych w budynku powinien mieć połączenie z drogą pożarową dojściem, o którym mowa w ust. 4, przy czym wymieniona długość dojścia powinna obejmować również drogę ewakuacyjną w budynku.
 6. Wymagań, o których mowa w ust. 2 i 3, nie stosuje się, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:
 1)  w budynku o więcej niż 3 kondygnacjach nadziemnych, na każdej kondygnacji powyżej trzeciej nadziemnej, do wysokości 25 m, każda klatka schodowa służąca ewakuacji ma okno dla ekip ratowniczych, umożliwiające dostęp z zewnątrz przez otwór o dolnej krawędzi położonej nie wyżej niż 90 cm nad poziomem posadzki oraz o wysokości i szerokości odpowiednio co najmniej 110 cm i 60 cm, lub ma zapewnione dotarcie do takiego okna poziomą drogą ewakuacyjną o długości nieprzekraczającej 50 m;
 2)  droga pożarowa jest doprowadzona do budynku tak, że jej najbliższa krawędź jest oddalona o 5-10 m od rzutu pionowego na poziom terenu każdego z okien, o których mowa w pkt. 1, a między tą drogą i wymienionymi oknami nie występują stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dotarcie do tych okien za pomocą podnośników i drabin mechanicznych;
 3)  okno, o którym mowa w pkt. 1, jest oznakowane od wewnątrz znakiem bezpieczeństwa ?nie zastawiać?, a z zewnątrz - znakiem bezpieczeństwa odpowiednim do sposobu, w jaki można dostać się do wnętrza budynku, zgodnie z Polską Normą dotyczącą znaków bezpieczeństwa.
 7. Wymagania, o których mowa w ust. 2 i 3, nie dotyczą budynku o nie więcej niż 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokości nie większej niż 12 m, jeżeli jest zapewnione połączenie z drogą pożarową wyjść z tego budynku, utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 30 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej.
 8. Dojścia do budynków, o których mowa w ust. 4 i 7, mogą być prowadzone przez budynek, o ile nie przebiegają one w obrębie strefy pożarowej, do której ma być zapewniony dostęp z drogi pożarowej.
 9. Droga pożarowa powinna zapewniać przejazd bez cofania lub powinna być zakończona placem manewrowym o wymiarach 20 m × 20 m, względnie można przewidzieć inne rozwiązania umożliwiające zawrócenie pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 10.
 10. Dopuszcza się wykonanie odcinka drogi pożarowej o długości nie większej niż 15 m, z którego wyjazd jest możliwy jedynie przez cofanie pojazdu.
 11. Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej nie może wynosić mniej niż 11 m.
 12. Drogi pożarowe oraz place manewrowe w miejscach innych niż wymienione w ust. 2 i 3 mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 5 m od chronionego budynku, pod warunkiem że ściana zewnętrzna budynku na tym odcinku oraz w odległości do 5 m od niego posiada klasę odporności ogniowej wymaganą dla ściany oddzielenia pożarowego tego budynku.
 § 13
 1. Minimalna szerokość drogi pożarowej powinna wynosić co najmniej 4 m, a jej nachylenie podłużne nie może przekraczać 5%:
 1)  w miejscach, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3, oraz na odcinkach o długości 10 m od tych miejsc, zapewniających dojazd i wyjazd;
 2)  na odcinku o długości 15 m od miejsc doprowadzenia jej do budynku, o których mowa w § 12 ust. 6 pkt 2.
 2. W obrębie miasta oraz na terenie działki, na której jest usytuowany obiekt budowlany, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 3 i 4, droga pożarowa powinna umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonów), a jej minimalna szerokość w miejscach innych niż wymienione w ust. 1 nie może być mniejsza niż 3,5 m.
 3. Na terenach innych niż wymienione w ust. 2 droga pożarowa powinna umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 50 kN, a jej minimalna szerokość w miejscach innych niż wymienione w ust. 1 nie może być mniejsza niż 3 m.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących doprowadzenia drogi pożarowej do obiektu budowlanego jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjęcie innych rozwiązań, na wniosek właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

 § 14
 1. Przejazdy na dziedzińce i inne tereny obudowane powinny odpowiadać następującym warunkom:
 1)  wysokość przejazdu nie mniejsza niż 4,2 m, a w budownictwie jednorodzinnym - 3,2 m;
 2)  szerokość przejazdu nie mniejsza niż 3,6 m, w tym szerokość jezdni co najmniej 3 m;
 3)  odległość między przejazdami na jeden dziedziniec nie większa niż 150 m.
 2. W przejazdach, których jezdnie są oddzielone od chodników słupami lub ścianami, szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3,6 m.
 3. W przypadku gdy przejazd jest wykorzystywany jako stałe przejście dla pieszych, należy zapewnić dodatkowo chodnik o szerokości co najmniej 1 m.

 § 15 Wiadukty, estakady, przejścia i inne podobne urządzenia lub stałe elementy, usytuowane ponad drogami pożarowymi, powinny mieć prześwit o wysokości i szerokości nie mniejszej niż 4,5 m.
 § 16
 1. Na wydzielony teren o powierzchni przekraczającej 5 ha, na którym znajdują się obiekty wymienione w § 12 ust. 1, oraz na place targowe i wystawowe o takiej powierzchni należy zapewnić co najmniej dwa wjazdy, odległe od siebie o co najmniej 75 m.
 2. Bramy wjazdowe muszą spełniać warunki, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.
Rozdział 7. Przepisy końcowe.
 § 17 Przepis § 12 ust. 2 dotyczący oddalenia bliższej krawędzi drogi pożarowej od ściany obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi nie ma zastosowania do dróg pożarowych istniejących w dniu wejścia w życie rozporządzenia, jeżeli zostały one wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie ich budowy.
 § 18 Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139)

Copyright © 2013. KP PSP Prudnik  Rights Reserved.