^Powrót na góre

  • Burze i silne wiatry

    Burze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą. To zjawiska, które szybko się przemieszczają.

  • „Stop pożarom traw”!

    " Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.".

  • "CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA"

    „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla

STOP pożarom taw

Bezpieczeństwo na lodzie

Film instruktażowy

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Bezpieczne życie

Konkursy plastycze

Do zakresu działania jednostki ratowniczo - gaśniczej należy w szczególności:

1. W zakresie zadań ratowniczych:

- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

- wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

- wykonywanie czynności ratowniczo-gaśniczych przy prowadzeniu działań w ramach pomocy wzajemnej poza własnym obszarem działania;

- przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

- współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

- realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;

- prowadzenie doskonalenia zawodowego;

- wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;

- dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

- udział w aktualizacji:
a) stanu gotowości operacyjnej,
b) procedur ratowniczych,
c) dokumentacji operacyjnej;

- udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;

- przeprowadzanie kontroli w jrg, sprawdzających przygotowanie do działań ratowniczych;

- organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków;

2. W zakresie spraw operacyjnych:


- analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym, w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;

- opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;

- dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami na obszarze powiatu, poprzez przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;

- przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo-gaśniczych;

- analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;

- zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze powiatu oraz umożliwiające współpracę ze stanowiskiem kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;

- sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;

- współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze powiatu oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

- przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;

- nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostek włączonych do ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;


- przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;

- przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;

- koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;

- prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g na obszarze działania;

- bieżące informowanie oficera prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczo-gaśniczych;

- koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;

- przeprowadzanie kontroli w SK KP PSP.

Copyright © 2013. KP PSP Prudnik  Rights Reserved.