^Powrót na góre

  • Burze i silne wiatry

    Burze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą. To zjawiska, które szybko się przemieszczają.

  • „Stop pożarom traw”!

    " Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.".

  • "CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA"

    „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla

STOP pożarom taw

Bezpieczeństwo na lodzie

Film instruktażowy

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Bezpieczne życie

Konkursy plastycze

mł. bryg. mgr  Piotr Sobek
tel: 77 438 05 32
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sekc. mgr Ewa Partyczna
tel: 77 438  05 35
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Janina Zielińska

 

Do zadań sekcji ds. kwatermistrzowsko - organizacyjnych należy w szczególności:


1. W zakresie spraw kwatermistrzowskich:


- administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;

- opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;

- prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;

- dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej, ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

- zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;

- prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;

- prowadzenie ewidencji ilościowo ? wartościowej majątku;

- likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;

- sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;

- prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych, prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

- systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
- realizowanie prac dot. projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;

- ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;

- zapewnienie niezawodnego działania systemu monitorowania obiektu;

- prowadzenie gospodarki olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;

- organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez oficera prasowego.

2. W zakresie spraw organizacyjnych:

- realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;

- organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;

- opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;

- prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;

- prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;

- organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

- opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;

- przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;

- opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;

- organizowanie systemu i koordynacji kontroli komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo-gaśniczej;

- realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;

- prowadzenie sekretariatu komendanta powiatowego;

- ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;

- zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy.

3. W zakresie spraw bhp:

- przeprowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

- sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

- prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

- przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

- ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

- współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w  zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

- uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

 

 

Copyright © 2013. KP PSP Prudnik  Rights Reserved.