^Powrót na góre

  • Burze i silne wiatry

    Burze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą. To zjawiska, które szybko się przemieszczają.

  • „Stop pożarom traw”!

    " Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.".

  • CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ !!!

    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku przypomina i ostrzega o zagrożeniu związanym z występowaniem tlenku węgla potocznie zwanego CZADEM.

STOP pożarom taw

Bezpieczeństwo na lodzie

Film instruktażowy

Czad i ogień Obudź czujność

Bezpieczne życie

Konkursy plastycze

mł. bryg. mgr  Piotr Sobek
tel: 77 438 05 32
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sekc. mgr Ewa Partyczna
tel: 77 438  05 35
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Janina Zielińska

 

Do zadań sekcji ds. kwatermistrzowsko - organizacyjnych należy w szczególności:


1. W zakresie spraw kwatermistrzowskich:


- administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;

- opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;

- prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;

- dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej, ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

- zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;

- prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;

- prowadzenie ewidencji ilościowo ? wartościowej majątku;

- likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;

- sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;

- prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych, prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

- systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
- realizowanie prac dot. projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;

- ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;

- zapewnienie niezawodnego działania systemu monitorowania obiektu;

- prowadzenie gospodarki olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;

- organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez oficera prasowego.

2. W zakresie spraw organizacyjnych:

- realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;

- organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;

- opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;

- prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;

- prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;

- organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

- opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;

- przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;

- opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;

- organizowanie systemu i koordynacji kontroli komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo-gaśniczej;

- realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;

- prowadzenie sekretariatu komendanta powiatowego;

- ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;

- zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy.

3. W zakresie spraw bhp:

- przeprowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

- sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

- prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

- przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

- ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

- współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w  zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

- uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

 

 

Copyright © 2013. KP PSP Prudnik  Rights Reserved.