^Powrót na góre

  • Burze i silne wiatry

    Burze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą. To zjawiska, które szybko się przemieszczają.

  • „Stop pożarom traw”!

    " Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.".

  • CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ !!!

    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku przypomina i ostrzega o zagrożeniu związanym z występowaniem tlenku węgla potocznie zwanego CZADEM.

STOP pożarom taw

Bezpieczeństwo na lodzie

Film instruktażowy

Czad i ogień Obudź czujność

Bezpieczne życie

Konkursy plastycze

Szkolenie dowódców OSP 13-22.10.2016 r.

    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku informuje, że zgodnie ze zaktualizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Opolu planem szkolenia jednostek OSP planowane jest rozpoczęcie w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku następującego szkolenia :

    Szkolenie dowódców OSP według regulaminu szkoleń z 2015 r. (36 godz.)
    Planowany termin rozpoczęcia szkolenia 13.10.2016 r. Maksymalna liczba miejsc na szkoleniu 20 osób.
Szkolenie planowane jest na 13, 14, 15, 21 i 22 października 2016 r.
    Zajęcia będą się odbywać w czwartki i piątki w godzinach popołudniowych ok. 16.00 oraz w soboty od 9.00. Zakończenie szkolenia planowane jest na 22.10.2016 r.
    W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesłanie do KP PSP Prudnik zgłoszeń strażaków chętnych do udziału w w/w szkoleniu w terminie do 04.10.2016 roku.
Zgłoszenia należy dokonać na druku podanym w załączeniu.
Kandydat na szkolenie powinien posiadać:
•    skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku;  
•    wiek - nie przekroczone 65 lat;
•    minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych;
•    potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg. programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych według „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 roku
Jednocześnie informujemy, że w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszonych kandydatów w pierwszej kolejności przyjmowani na szkolenie będą strażacy z jednostek OSP, w których występują braki w wyszkoleniu w tym zakresie.

Skierowanie na szkolenie dowódców OSP pobierz

bryg. Tomasz Protaś
Zastępca Komendanta KP PSP Prudnik
tel. 0774380536, 0602412118
www.strazprudnik.pl

Szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP 21.10.2016 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku informuje, że planowane jest rozpoczęcie w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników OSP według programu szkolenia z 2015 r.
Według aktualnie obowiązującego programu szkolenia kandydat na szkolenie powinien posiadać:
  - skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”;
  - wiek - ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat;
  - posiadać zaświadczenia lekarskie orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie ważne na czas szkolenia;
  - posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas szkolenia;
  - posiadać szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (załączona do skierowania kopia zaświadczenia o przeszkoleniu wstępnym bhp).
oraz być wyposażony w umundurowanie i sprzęt, które posiadają aktualne świadectwa dopuszczenia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, są sprawne, spełniają wymogi zgodne z wytycznymi producenta  i posiadają aktualny czasookres użytkowania na czas trwania szkolenia;
Planowane szkolenie wg programu wynosi 126 godzin lekcyjnych (52 godz e-learning, 63 godz. zajęcia praktyczne i 6 godz. egzamin).
W związku z uruchomieniem przez KW i KM PSP platformy e-learningowej zajęcia teoretyczne oraz ich zaliczenie kwalifikujące do przystąpienia do części praktycznej szkolenia odbywać się będzie na platformie edukacyjnej, a zajęcia praktyczne odbywać się będą w ustalonych terminach w piątki po południu, soboty i niedziele. W ramach zajęć praktycznych każdy uczestnik szkolenia zobowiązany będzie zaliczyć test w komorze dymowej znajdującej się w KW PSP w Opolu (przewidziane będą dwa lub trzy terminy zaliczenia komory).
Planowany termin uruchomienia szkolenia 21 październik 2016 r. godz. 16.00
Termin składania zgłoszeń 17 października 2016 r. (na załączonym druku)
Zajęcia teoretyczne e-learning od 21 października do 03 listopada 2016 r.
Zajęcia praktyczne 04,05,06, 18,19,20, 25,26,27 listopada (piątek od 16.00, sobota i niedziela od 9.00)
Egzamin końcowy planowany jest na 03 grudnia 2016 r.
W związku z powyższym proszę o powiadomienie jednostek OSP z terenu gminy zainteresowanych skierowaniem strażaków na szkolenie podstawowe w celu wykonaniu badań lekarskich kandydatów na szkolenie oraz przeprowadzenia szkolenia wstępnego z zakresu BHP.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszonych kandydatów w pierwszej kolejności przyjmowani na szkolenie będą strażacy z jednostek OSP, w których występują braki w wyszkoleniu w tym zakresie.

Karta skierowania na szkolenie podstawowe pobierz

bryg. Tomasz Protaś
Zastępca Komendanta KP PSP Prudnik
tel. 0774380536, 0602412118
www.strazprudnik.pl

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń nr 3, 4, 5 oraz 9, 10, 11 budynku magazynowo-garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku – postępowanie nr PTO.2370.2.2016 - Przetarg nr. 2

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz

Rozdział V SIWZ- Specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót pobierz

Rozdział VI SIWZ- dokumentacja projektowa pobierz

Rozdział VII Przedmiar robót pobierz

Rozdział VII SIWZ Strona tytułowa kosztorysu ofertowego pobierz 

Unieważnienie pobierz

 

http://psp.opole.pl/bip/strona/roboty-budowlane/

 

mł. bryg. Piotr Sobek
oficer prasowy KP PSP w Prudniku
Tel stac: 77 438 05 32,
Tel kom: 537 412 442
Fax: 77 438 05 45

 

Copyright © 2013. KP PSP Prudnik  Rights Reserved.